Meniny má , zajtra má dnes je 17.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1769)

Áno
Áno (2387)

Celkový počet hlasov je 4156
Partneri

Zasadnutie OZ 24.2.2012

Obecné   zastupiteľstvo  vo  Vavrečke

                                                 V  y  h  l  á  š  k  a

     V  zmysle  §  12 zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení  a    na  základe rokovacieho poriadku je

                                 

                                                   z v o l a n é

 zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň  24.02.2012 o 17.00 hod. v zasadačke    Obecného domu s týmto programom:

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2.   Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2011

3.   Záverečný účet obce Vavrečka za rok 2011

4.   Rozbor hospodárenia základnej školy s materskou školou Vavrečka za rok 2011         

5.   Žiadosť Pavla Čiernika a manž. o pridelenie stavebného pozemku  parc.č. C KN 465/7

6.   Žiadosť Margity Sklarčíkovej o predaj pozemku parc. č. C KN 409/43 a C KN

      409/44 

7.  Žiadosť Martiny Kurtulíkovej o predaj stavebného pozemku parc.č.C KN  409/43 a C KN

     409/44

8.   Žiadosť Ignáca Turaca a manž. o predaj časti pozemku parc.č. C KN 637/2  

9.   Žiadosť Ľuboša Kekeľáka a manž. Kataríny o predaj časti pozemku parc.č. C KN 409/59

10  Žiadosť Občianskeho združenia Gaudium Bobrov o poskytnutie dotácie             

11  Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

 

                                                                          

 

                                                                                       Mgr. Ladislav Šnapko   

                                                                                            starosta  obce

 

 

 

Zasadnutie je verejné. Prítomnosť občanov je prístupná.                                 

 


Dátum pridania: 21.02.2012