Meniny má , zajtra má dnes je 17.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1769)

Áno
Áno (2387)

Celkový počet hlasov je 4156
Partneri

Zákaz umiestňovania snehu do vodných tokov.

Vec: „Vývoz snehu do korýt vodných tokov“ – oznámenie obecným a mestským úradom. 

V súvislosti z možným vývozom snehu do korýt vodných tokov pri čistení obecných komunikácií a verejných priestranstiev Vás upozorňujeme, že za súčasného poveternostného stavu a  minimálnych prietokov, keď sú dná vodných tokov zamrznuté úplne alebo čiastočne, SVP, štátny podnik nesúhlasí s umiestňovaním snehu do prietočných profilov korýt.Pokiaľ by obce, prípadné iné právnické alebo fyzické osoby nerešpektovali stanovisko správcu toku, došlo by k porušeniu zákona číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, nakoľko prebytočný sneh z intravilánov miest a obcí umiestnených do korýt by mohol vyvolať povodňovú situáciu, povodňou ohrozené územie, pretože by došlo k vytvoreniu prekážky vo vodnom toku, ktorá by obmedzila plynulý odtok povrchových vôd, prípadne by dočasne došlo k zamedzeniu prirodzeného odtoku z očakávaného topenia sa snehu po oteplení.

Taktiež by došlo k porušeniu zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, pretože aj tento zákon chápe umiestnenie prebytočného snehu do toku ako prekážku v toku, ktorá by zhoršila odtokové pomery.

S pozdravom

                                                                                                 Ing. Róbert  H o k

                                                                                            riaditeľ Správy povodia horného Váhu


Dátum pridania: 16.02.2012