Meniny má , zajtra má dnes je 15.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1767)

Áno
Áno (2387)

Celkový počet hlasov je 4154
Partneri

Oznam.

Vzhľadom  k rýchlemu nástupu teplých a suchých dní  a  značnému  nárastu  požiarov  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Námestove   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde by  mohlo  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu

- spaľovať  horľavé  látky  na  voľnom  priestranstve.

V  súvislosti s týmto počasím Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Námestove vyhlasuje od 07,00 hod. dňa 05.04.2016 až do jeho odvolania ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov    z a k a z u j e najmä:

-          zakladať alebo udržiavať ohne,

-          používať otvorený oheň

-          fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

-          vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zakazuje vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Porušenie zákazov a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi je prísne sankcionované. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi môže byť  fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 € .

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré vo väčšine prípadov upravujú spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – prípadne ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob ako sa zbaviť biologického odpadu. Bezpečnejšie sa zbavíme biologického odpadu napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiadúcich požiarov.

Na  základe  súčasnej  nepriaznivej  požiarnobezpečnostnej  situácie  v  okrese  Námestovo sú vo  zvýšenej  miere  zo  strany  kompetentných  úradov  vykonávané  kontroly  dodržiavania  platných  právnych  predpisov  ochrany  pred  požiarmi  a  v  prípade zistenia  ich  porušenia  budú  vyvodzované  prísne  postihy.


Dátum pridania: 05.04.2016